Innowacje dla naszych studentów

Kliniki prawa wprowadzają innowacyjną pedagogikę. Pozwalają studentom wyjść poza tradycyjny program studiów prawniczych, aby uchwycić perspektywiczne zagadnienia prawne związane z nowymi technologiami. Opierają się na praktycznej metodologii mającej na celu otwarcie studentów na multidyscyplinarny charakter świata zawodowego, w którym będą musieli wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje. Konfrontują ich bardzo bezpośrednio z realiami świata zawodowego dzięki wsparciu, jakie otrzymają od profesjonalnych prawników, a także od naukowców. Prawo rzadko jest rozpatrywane z perspektywy przyszłości. Jednakże szybki rozwój technologii cyfrowych nie pozwala już na opracowanie czysto reaktywnego prawa. Konieczne jest przewidywanie przyszłych potrzeb. Dzisiejsi studenci muszą być świadomi tego wymiaru. Klinika prawa oferuje zanurzenie się w świecie wymiaru sprawiedliwości. Pracując nad prawem, które jeszcze nie istnieje, studenci rozumieją, że prawo jest twórcze i ciągle się tworzy.

Eksperymentować, aby zrozumieć, rozumieć, aby się uczyć 

Studenci muszą rozwijać umiejętności prawne w obszarach nowych technologii, które są mało zbadane i nieobecne w programie akademickim. W ten sposób pojmują świat sprawiedliwości, w całej jego złożoności i człowieczeństwie. Przeżywają doświadczenie od środka, aby lepiej postrzegać różne kwestie.

Z drugiej strony, studenci prawa są zaangażowani w badania prawne. To doświadczenie w zakresie badań prawnych jest samo w sobie czynnikiem utrwalającym wiedzę i uczącym rozumowania prawniczego. Studenci pracują tak jak profesjonaliści, co nadaje większe znaczenie ich studiom i przenosi je w konkretną przyszłość zawodową. Uczą się komunikować z osobami niebędącymi prawnikami, aby wnieść wkład w debaty społeczne przywoływane przez te technologie. Ta profesjonalizacja dostosowuje się do potrzeb ich przyszłych pracodawców.

Umiejętności

  • Nabycie umiejętności w zakresie prawa cyfrowego i nowych technologii.
  • Nabycie umiejętności pedagogicznych: rozumienie i wyjaśnianie procesu prawnego, nadawanie znaczenia sprawiedliwości poprzez jej stosowanie i przekazywanie, ćwiczenie krytycyzmu prawniczego.
  • Nabycie know-how w dziedzinie prawa: zdolność do krytyki prawnej niezbędnej do wykonywania przyszłego zawodu.
  • Nabycie umiejętności technicznych: sporządzanie projektów aktów prawnych i prace badawcze
  • Nabycie metodologii badań prawnych: pisanie artykułów naukowych w celu otwarcia myśli prawnej wynikającej z praktycznych przypadków rozpatrywanych w ramach symulowanych procesów sądowych, proponowanie innowacyjnych rozwiązań kwestii społecznych i prawnych wynikających z zastosowania nowych technologii.
  • Doskonalenie umiejętności współpracy: multidyscyplinarna i międzynarodowa praca zespołowa w dziedzinach technicznych.
  • Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji; rozwój świadomości odpowiedzialności społecznej prawnika
  • Nabycie umiejętności multidyscyplinarnych i zdolności do pracy w sposób interdyscyplinarny.
  • Profesjonalizacja. Studenci korzystają z doświadczenia zawodowego: nadzoru i walidacji przez praktyków. Wymiana doświadczeń i komunikacja z profesjonalistami.
  • Rozwój osobisty: poprawa umiejętności mówienia, od analizy do argumentacji, pewność siebie, odpowiedzialność, autonomia, zdolność adaptacji, szacunek, słuchanie, zdolność reagowania, dyscyplina.